VIRTUÁLNÍ SERVER VĚNOVANÝ MANAGEMENTU


Věnujte, prosím, pozornost mé domovské stránce! Děkuji!


CRITICAL CHAIN
Prezentace ProChain - výpočet kritického řetězce
Virtuální server ZČU věnovaný "eBook"
INTERNET EFEKTIVNĚ
INTERNET SYSTÉMOVĚ

Problémově orientované PROJEKTOVÉ STUDIUM

Informační forum pro výuku managementu

Kopie textu zveřejněného v Univerzitních novinách 27. 2. 1998.

Doc.Ing.Arnošt Katolický, Csc., Ing. Jiří Skalický,Csc.

Katedra inovací a projektů - FEK

Problematika managementu se stala aktuální nejen z hlediska teorie a praxe, ale – a to zcela přirozeně - i z hlediska výuky na školách středních a vysokých. V praxi lze pozorovat hlavní problémy v úrovni komplexnosti, koncepčnosti a v informačním zabezpečení managementu. Do značné míry se na nízké účinnosti managementu podílejí i mezery v kvalitě výběru osob a v odborné přípravě současného managementu firem a institucí. Práce v oblasti teorie managementu má především charakter zobecňování praktických zkušeností, v podstatně menší míře jde o aplikovaný výzkum. Projevem této skutečnosti jsou problémy v jednotném pojmosloví, mnoho nekompatibilních verzí dekompozice managementu, stále ještě otevřený vztah managementu a informačních systémů atd.

Tvůrci studijních programů fakult v těchto podmínkách reagují na nové aktuální potřeby praxe spontánně zařazováním dalších předmětů. Ve většině případů chybí model obsahových vazeb jednotlivých dílčích disciplin. Výsledkem je skutečnost, že se na jedné straně předměty obsahově překrývají a na straně druhé existují rozsáhlá bílá místa na “celkové mapě” výuky managementu. Přidáme-li k tomu nízkou úroveň spolupráce zaměřené na odstranění těchto problémů, je zřejmé, že východiska pro žádoucí zkvalitnění výuky managementu na školách nejsou zdaleka nejlepší. To vše přirozeně nepřispívá celkové kvalitě přípravy studentů na jejich poslání v praxi.

Katedra inovací, projektů a managementu FEK přichází s iniciativou, která by mohla snížit dopady uvedených skutečností. Navrhujeme zřízení Informačního fora pro výuku managementu - IFM. S ohledem na místo výuky managementu v studijních programech ekonomické fakulty, navrhujeme aby v první fázi šlo o IFM při FEK s tím, že hned od počátku bude IFM otevřeno i zájemcům z dalších fakult.
Vyzýváme katedry ZČU, pedagogy, výzkumné pracovníky ale i studenty vyšších ročníků, kteří mají zájem o spolupráci v oblasti zkvalitňování výuky managementu, aby zvážili jak dalece je pro ně zajímavá dále uveden
á formulace cílů, poslání, forem práce a první praktické cíle IFM a svůj případný kladný závěr sdělili KIP, která se v první fázi ujímá koordinace prací vedoucích ke vzniku IFM.

Poslání IFM
Hlavním posláním IFM je podpora kvalitní výuky disciplin spadajících do oblasti managementu na FEK – ZČU cestou zvýšení vzájemné informovanosti a zintenzivněním dobrovolné spolupráce účastníků – členů IFM.

Vztah IFM k ZČU
IFM vzniká v rámci Ekonomické fakulty, je však otevřeno všem zájemcům z ostatních fakult ZČU. Účastníky IFM jsou osoby-zástupci kateder, které se přihlásily ke spolupráci v rámci IFM, dále jednotlivci z řad pedagogů i z řad studentů projevující zájem o aktivní činnost k naplnění poslání IFM.

Organizační otázky
IFM vzniká jako neformální organizace ( tým ) v rámci fakulty ( Univerzity ) z podnětu členů Katedry inovací, projektů a managementu. Organizace IFM vznikne na základě dohody účastníků. Jednou z variant může být koordinace činnosti IFM tříčlenným vedením, které by bylo zvoleno z řad účastníků pro období 1 semestru při uplatnění principu rotace. Do zvolení prvního tříčlenného vedení bude dočasně plnit jeho funkci tajemník katedry inovací, projektů a managementu. Zájem o účast v IFM adresujte KIP-FEK Husova 11, Plzeň, e-mailem na
adresu:
skalicky@kip.zcu.cz nebo telefonicky na číslo: 019-7223441.
Administrativní záležitosti IFM bude do přijetí jiného rozhodnutí zajišťovat KIP.

Principy působnosti IFM
Činnost IFM nebude nikoho omezovat, nikoho direktivně řídit, nikoho hodnotit. Aktivity budou mít konstruktivní charakter, budou zaměřeny na otázky, které účastníky spojují a ne rozdělují. Otevřenost IFM směrem ke studentům IFM dá možnost studentům projevujícím vážný zájem o problematiku managementu, aby se aktivně
zapojili do činnosti IFM a tím obohatili a urychlili proces svého poznání v dané oblasti. Spolupráce pedagogů a studentů může být přínosem pro obě strany.

Náměty pro aktivity na nejbližší měsíce
a) setkání účastníků IFM zaměřené na výměnu informací o obsahu výuky v předmětech zaměřených na oblast managementu
b) spolupráce na tvorbě modelu návazností obsahu jednotlivých předmětů zařazených do výuky na fakultě ( ZČU )
c) spolupráce na tvorbě teoretického vícedimenzionálního modelu dekompozice managementu (
na př.: rovina odvětví, rovina manažérských funkcí a rovina manažérských technik )


Formy komunikace
Kromě seminářů a pracovních setkání uvažujeme s využitím elektronické pošty a nově zřízené elektronické konference pro IFM na servru FEK.
V Plzni dne 27. 2. 1998.
 


HOME PAGE
doc.Ing. Arnošt Katolický, CSc